W trakcie projektu nauczyciele szkół partnerskich kształtować będą umiejętność takiego sposobu formułowania problemów do rozwiązania przez uczniów w trakcie lekcji, aby mogli oni posłużyć się w jego rozwiązaniu narzędziami i metodami wywodzącymi się z informatyki. Nauczyciele przedmiotów: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, wos, język ojczysty z wszystkich szkół partnerskich stworzą scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod wywodzących się z informatyki oraz różnorodnych narzędzi informatycznych. W trakcie projektu powstał komplet scenariuszy lekcji dotyczących nauczania myślenia komputacyjnego. Do scenariuszy dołączone będą również rozwiązania poszczególnych problemów zawartych w scenariuszach.

Nauczyciele przedmiotów związanych z informatyką w ramach wymiany doświadczenia i pozyskania informacji na temat nauki programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej stworzą komplet scenariuszy zajęć związanych z nauką umiejętności programistycznych wraz z opisem metod i narzędzi użytych do nauczania programowania na różnych etapach kształcenia

Projekt ma na celu wzrost różnych umiejętności: komputerowych, językowych, w zakresie przedmiotów ścisłych. Posiadanie tych umiejętności zwiększa szanse uczniów na rynku pracy. W trakcie projektu uczniowie ćwiczyć będą te umiejętności wykonując różnorodne zadania z użyciem TIK i znajomości języka angielskiego. Rezultatem projektu będą również wszelkie produkty stworzone przez uczniów zaangażowanych w realizację projektu w ramach zaplanowanych działań

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+