Głównym celem projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość” jest wymiana wiedzy i doświadczenia nauczycieli informatyki z zakresu metod i narzędzi wykorzystywanych do nauki programowania od pierwszej klasy szkoły podstawowej.   

Bardzo ważna w nauce programowania jest umiejętność analizy problemu i zastosowania podejścia algorytmicznego. Zagadnienia te stanowią również istotę tzw. myślenia komputacyjnego, czyli takiej umiejętności spojrzenia na problem, aby można go było rozwiązać z użyciem technologii informatycznej. Myślenie komputacyjne u uczniów można kształtować na każdym przedmiocie. Celem projektu jest również nauka myślenia komputacyjnego na następujących przedmiotach: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, wos, język ojczysty.   

Projekt ten jest również doskonałą okazją do rozwijania wśród uczniów i nauczycieli kompetencji informatycznych poprzez użycie w trakcie projektu różnorodnych narzędzi ICT. Szkoły partnerskie będą wzajemnie obserwować stopień zintegrowania technologii informacyjno-komunikacyjnej z nauką na różnych przedmiotach i wpływ na poziom umiejętności informatycznych uczniów.  

Projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” jest inicjatywą mającą na celu budowanie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych przez kobiety. Grupa ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na niską reprezentację na kierunkach technicznych, zwłaszcza informatycznych. Realizacja projektu jest okazją do wymiany poglądów na temat równości płci i równości szans na rynku pracy oraz do przełamywania stereotypów. Dlatego też bezpośrednimi uczestnikami projektu jest grupa, której ponad 50% stanowią dziewczęta.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich mogą też doskonalić naukę języka angielskiego.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STRONA INTERNETOWA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+