Projekti jooksul me:

 • vahetame programmeerimise ja algoritmilise mõtlemise õpetamise kogemusi, õppemeetodeid nii informaatikas kui ka teistes õppeainetes alates 1.klassist
 • et tõsta õpetajate kompetentsi selleks uurime, kuidas kasutatakse partnerkoolides infotehnoloogiat teiste ainete õpetamisel,
 • saame teada, millised on partnerriikide haridussüsteemid
 • arutleme Euroopa tööturul vajalike  IT, teaduse ja keeltega seotud elukutsete üle
 • uurime soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste, samuti ka teisi sotsiaalmajanduslikke sh pagulusega seotud probleeme Euroopa töötutrul
 • suurendame õpetamise kvaliteeti
 • teeme tutvust partnerriikide kultuuriga
 • suurendame inglise keele kasutamise oskust, vähendame keelelist barjääri nii õpilaste kui ka õpetajate vahelises suhtlemises
 • täiendame oma rühmatöö oskusi
 • õpetame õpilastele ettevõtlikkust
 • propageerime oma koole

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest

VEEBILEHE LOOMIST ON KAASRAHASTANUD EUROOPA LIIDU ERASMUS+ PROGRAMM